Avoin TKI-toiminta Laureassa: TKI-toiminnan avoimuuden periaatteet Laureassa

3AMK avoimuuspolitiikka

Tältä sivulta löytyy 3AMK avoimuuspolitiikka. Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian strategisen liittouman Rehtorikollegio hyväksyi politiikan kokouksessaan 14.11.2017.

Asiakirjaan on kuvattu TKI-toiminnan (sekä alustavasti oppimis- ja liiketoiminnan) avoimeen toimintamalliin liittyvät Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian strategisen liittouman (3AMK) yhteiset lupaukset ja niitä toteuttavat periaatteet ja linjaukset. Johtavana teemana on toimintamme yhteiskunnallinen vaikuttavuus, johon pyrimme avointen toimintamallien avulla. Näemme avoimuuden arvona, joka ilmenee erityisesti vaikuttavana yhteistyönä, avoimena tiedonkulkuna ja infrastuktuureina, eettisinä toimintatapoina sekä avoimuutta edistävänä toimintakulttuurina. Vaikuttavuuden lisäksi voimme avoimuudella lisätä toimintamme tehokkuutta ja tehostaa julkisella rahoituksella saavutettavaa yhteiskunnallista hyötyä.  Nämä lupaukset ja niihin liittyvät periaatteet ja linjaukset perustuvat kansainvälisiin ja kansallisiin politiikkoihin, linjauksiin ja suosituksiin, joita on kuvattu asiakirjan lopussa.

Tervetuloa tutustumaan avoimeen toimintamallimme tarkemmin!

TKI-toiminnan avoimuuden periaatteet Laureassa

SeAMK on strategiassaan sitoutunut noudattamaan avoimen tieteen ja tutkimuksen toimintaperiaatteita sekä vahvistamaan avoimuuden osaamista. (Kansainvälinen, yrittäjähenkinen SeAMK: paras korkeakoulu opiskelijalle: Strategia 2015 - 2020)

 

Avoimen TKI-toiminnan  prosessin kaikissa vaiheissa voi toimia avoimuutta edistävästi. 
 

1. Valmistelu: hankkeen koko elinkaaren aineistonhallinnan suunnittelu, joka  perustuu rahoittajien vaatimuksiin, yhteistyökumppaneiden kanssa tehtäviin sopimuksiin, SeAMKin ohjeisiin sekä hyvään tieteelliseen käytäntöön ja lainsäädäntöön.

2. Toteutus: aineistonhallinnan toimenpiteet hankkeen aikana kuten aineistonkeruu, aineiston järjestäminen, tallentaminen ja analysointi sekä tietoturva ja tietosuoja.

3. Tulosten hallinta: aineistonhallinta hankkeen päätyttyä kuten säilyttäminen,  meta- eli kuvailutietojen tietojen tallentaminen ja aineiston löytyvyyden varmistaminen.

4. Tulosten avaaminen ja julkaiseminen: datan avaaminen, tunnisteellisen aineiston käsittely, dataan viittaaminen, avoin julkaiseminen, pysyvät tunnisteet ja lisensointi.

5. Avoimesta TKI:sta liiketoimintaa: hanketulosten liiketoiminnallisen potentiaalin hyödyntäminen

Päällysaho, S. & Latvanen, J.
Avoimen TKI-toiminnan prosessimalli. @SeAMK 8.3.2017.

 

Avoimuuden toteuttamista ohjaavat TKI-toimintaohjeissa määritellyt periaatteet (TKI-toimintaohjeet, SeAMK 10.5.2018)

  • TKI-toiminnan tulee olla niin avointa kuin mahdollista ja niin suojattua kuin tarpeen. Pääsääntöisesti kaikki tutkimusaineistot, tulokset ja tuotokset ovat yhteiskäyttöisiä ja avoimia. Tutkimusaineistoilla tarkoitetaan TKI-toiminnassa tuotettuja, muokattuja ja käytettyjä aineistoja, joihin toiminnan tulokset ja tuotokset perustuvat.
  • Avoimuudessa noudatetaan lainsäädäntöä,  hyvää aineistonhallintatapaa, tutkimuseettisiä periaatteita (TENK Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa), TKI-toimintaa koskevia rahoitusehtoja ja sopimuksia sekä SeAMKin ohjeita ja määräyksiä. Julkisella rahoituksella tehtyyn ja julkaistuihin tutkimustuloksiin liittyvä tutkimusaineisto ja julkaisut ovat lähtökohtaisesti aina avoimia. Tehdyt sopimukset, lainsäädäntö ja tutkimuseettiset periaatteet tulee kuitenkin huomioida, eikä SeAMKin etu saa vaarantua.
  • SeAMK tarjoaa aineistonhallinnan infrastruktuurin, jonne on mahdollista tallentaa ja kuvailla tutkimusaineistot yhteisten prosessien ja mallien mukaisesti. Tunnisteellisten aineistojen sekä luottamuksellisia ja arkaluontoisia tietoja sisältävien aineistojen suojaamisesta, tietoturvasta sekä tietosuojasta on huolehdittava.
  • TKI-toiminnassa syntyvien aineistojen omistus- ja käyttöoikeuksista tulee päättää mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Sopimustutkimuksessa syntyneet tulokset kuuluvat SeAMKille siinä laajuudessa kuin lainsäädäntö, rahoitusehdot tai hanketta koskevat sopimukset sitä edellyttävät (Laki oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin 369/2006).
  • Avoimuutta tuetaan aineiston hallintaa, käyttöä, saavutettavuutta ja hyödyntämistä tukevilla työkaluilla ja palveluilla sekä viestinnällä ja kouluttamisella. SeAMK huolehtii riittävästä asiantuntemuksesta sekä vastuuttamisesta. Mahdolliset tulosten ja aineistojen avaamisesta johtuvat kustannukset huomioidaan  jo hankkeiden suunnitteluvaiheessa.
  • Jokainen SeAMKin TKI-toimija on vastuussa omalta osaltaan avoimen TKI-toiminnan toteutumisesta.

  

Laurea-kirjasto | Saavutettavuusseloste | Laurea Library | Accessibility statement