Skip to Main Content

Avoin TKI-toiminta Laureassa: Sopimuksissa huomioitavaa

Lähtökohtia

Omistusoikeus

Tulosten tai aineistojen (tässä myöhemmin tutkimusdata) avoimuudella tai vaatimuksella siitä ei ole suoraa vaikutusta tutkimusdatan omistusoikeuteen. Lähtökohtaisesti omistaja päättää siitä, saatetaanko tutkimusdata avoimesti saataville, jollei muuta johdu esim. rahoittajan vaatimuksista.

Käyttöoikeus

Avoimuus liittyy tutkimusdatan käyttöoikeuksiin, joista sovittaessa esim. hankekumppaneiden kanssa, avoimuus on huomioitava. Lisäksi saatettaessa tutkimusdataa avoimeksi on huomioitava niihin mahdollisesti sisältyvät liikesalaisuudet, henkilötiedot ja muut erityisesti suojattavat ja avoimuuden ulkopuolelle jätettävät kokonaisuudet.

TKI-hankkeen tutkimusdatan avoimuutta arvioitaessa määräävänä tekijänä ovat hankkeen rahoittajan vaatimukset. Yritysrahoitteisen hankkeen ehdot tutkimusdatan avoimuudesta ovat usein hyvin erilaiset kuin julkisrahoitteissa tutkimuksessa.

Onko avoin julkinen?

Tutkimustulosten avoimuudesta puhuttaessa usein ensimmäisenä tulee mieleen kysymys julkisuudesta; onko kaikki avoin tutkimusdata julkista. Näin ei välttämättä ole. TKI-hankkeen osalta avoimuuden (ja myös julkisuuden) aste määrittyy sen mukaan, mitä hankkeessa on sovittu tutkimusdatan omistajuudesta ja avoimuudesta tai julkisuudesta, jos mitään.

Rahoittaja voi rahoitusehdoissaan edellyttää hankkeen tulosten ja mahdollisesti muunkin tutkimusdatan (esim. tutkimusmenetelmien) avaamista tai saattamista yleisesti hyödynnettäviksi. Tällöin on ensinnäkin huomioitava koskeeko velvoite kaikkea tutkimusdataa vaiko vain lopullisia tuloksia. Seuraavaksi tarkastellaan, mitä tarkkaanottaen vaaditaan: velvoitetaanko avaamaan, saattamaan yleisesti hyödynnettäväksi vai todetaanko tulosten olevan julkisia.

Tutkimusdatan avaamisessa tulee muistaa, että toimijoita rajoittavat myös lainsäädäntö esim. julkisuuslaki, henkilötietolaki sekä TKI-hankkeeseen mahdollisesti liittyvät salassapitosopimukset.

Aina tutkimusdataa avattaessa on myös huomioitava, että ei avata ammattikorkeakoululle kriittistä tai arvokasta materiaalia, ei ainakaan arvioimatta mahdollisen avoimuuden tuottamaa lisäarvoa. Tutkimusdatan avaamisen suhteen on hyvä pitää ohjenuorana Horizon 2020:n Open Research Data  -pilotin periaate ”As open as possible, as closed as necessary".

Mitä avoimuus edellyttää TKI-hankkeen toimijalta/julkaisijalta?

 • etukäteen: huolehdi käyttöoikeudet kaikilta oikeuksien omistajilta, riittävän laajat sellaiset
 • etukäteen: muista luvat tutkimuksen kohdehenkilöiltä
 • huomioi salassapidettävä ja arkaluontoinen tieto, tietosuojalainsäädäntö
 • selvitä kertyvän aineiston omistus ja käyttö, kuka päättää aineiston jatkokäytöstä ja mihin ja koska se arkistoidaan
 • samat sanat lopputuloksista – kuka päättää tulosten julkaisemispaikasta ja ajankohdasta

Sopimuksissa huomioitavaa

Hankkeessa kerättyjen aineistojen ja syntyvien tulosten avoin hyödyntäminen edellyttää, että jo hankkeen alussa on luotu sille perusta.

Edellytyksiä luodaan mm. seuraavasti

 • informoidaan tutkittavia kerätyn aineiston käytöstä ja hankitaan lupa aineistojen säilyttämiselle / avaamiselle
 • otetaan huomioon tietosuojalainsäädäntö, salassapidettävä ja arkaluontoinen tieto
 • sovitaan aineiston omistajuudesta, säilytysvastuusta ja käyttöoikeuksista
 • sovitaan että hyödynnetään tulosten julkaisemisessa avoimia julkaisukanavia
 • sovitaan kuka päättää aineistojen ja tulosten julkaisemispaikasta ja ajankohdasta
 • sovitaan aineistojen säilyttämisen ja avaamisen resurssoinnista
 • noudatetaan rahoittajan antamia ohjeita ja vaatimuksia

Edellä mainituttuihin asioihin tulee kiinnittää huomiota jo hankkeen aiesopimuksessa ja myöhemmin tehtävässä yhteistyösopimuksessa. Nämä asiat ovat myös keskeinen osa aineistonhallintasuunnitelmaa.


Sopimuksissa voidaan esimerkiksi sopia seuraavasti: "Sopijapuolet pyrkivät julkaisemaan hankkeessa aikaansaatavan tutkimusdatan avoimen julkaisemisen periaatteiden mukaisesti sekä avaamaan hankkeessa aikaansaadun tutkimusdatan kaikkien saataville. Avoimuus ei koske sopijapuolten luottamuksellisia tai muutoin salassapidettäviä tietoja eikä tausta-aineistoa.”


 

 

 

 

 

Laurea-kirjasto | Saavutettavuusseloste | Laurea Library | Accessibility statement