Avoin TKI-toiminta Laureassa: Avoin TKI-toiminta: Laurean opas

Avoin TKI-toiminta

Avoin TKI-toiminta

Avoin TKI-toiminta tarkoittaa avoimien toimintamallien hyödyntämistä ammattikorkeakoulujen tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa. Avoin TKI-toiminta pyrkii siihen, että tutkimusetiikan ja juridiikan asettamissa rajoissa hankkeissa käytetyt menetelmät, aineistot, tulokset ja tuotokset ovat kaikkien halukkaiden käytettävissä. Tavoitteena on lisätä TKI-toiminnan laatua, luotettavuutta ja näkyvyyttä sekä edistää hankkeiden yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja uusien innovaatioiden syntyä. Avoimuus lisää tutkijoiden meritoitumista ja ammattikorkeakoulun henkilöstön  ammatillista verkostoitumista.

TKI-toiminnan aineistojen, menetelmien, julkaisujen, osaamisen ja tukipalveluiden laajamittaisen saatavuuden ja saavutettavuuden kautta voivat yritykset, yhteisöt, päätöksentekijät sekä kansalaiset osallistaa tutkimuksen tekemiseen entistä laajemmin.

Tämän oppaan tavoitteena on auttaa ymmärtämään avoimen TKI-toiminnan luonnetta. Lisäksi tavoitteena on antaa käytännön ohjeita ja toimintamalleja avoimen TKI-toiminnan toteuttamiseen.  

3AMK-yhteistyössä on otettu käyttöön yhteinen avoimuuspolitiikka.

Avoin TKI-toiminta: Laurean opas

Tämän oppaan tavoitteena on tukea ja ohjata avoimen TKI-toiminnan toteuttamista Laureassa. Opas täydentää Laurean TKI-toimintaohjeita Intrassa sekä muita avoimen TKI-toiminnan suosituksia. Ohjeistus kattaa TKI-hankkeen koko elinkaaren opastaen avoimuutta edistävien toimintatapojen käytössä aina hankkeen suunnitteluvaiheesta tulosten liiketoiminnalliseen hyödyntämiseen saakka.

 

Avoimen TKI-toiminnan tavoitteena on varmistaa, että Laureassa tuotettu tieto saa näkyvyyttä ja osaaminen välittyy tehokkaasti. Tavoitteen saavuttamiseksi TKI-toiminnan menetelmien, aineistojen, tuotosten ja tulosten tulee olla mahdollisimman laajasti saatavissa ja hyödynnettävissä.​

 

Avoimen TKI-toiminnan toteuttajana:

 • Olet tietoinen Laurean avoimen TKI-toiminnan ohjeista ja toimintatavoista.
 • Kiinnität hankkeen rahoitusta hakiessasi huomiota rahoittajan avoimuutta koskeviin vaatimuksiin.
 • Kun hanke saa rahoituksen, teet suunnitelman siitä,  miten hankkeen aineistoja tallennetaan ja jaetaan hankkeen aikana ja hankkeen jälkeen sekä sovit yhteistyökumppaneiden kanssa hankkeessa kerättyjen aineistojen omistus- ja käyttöoikeuksista.
 • Huolehdit hankkeessa kerätyn aineiston systeemaattisesta tallentamisesta niin, että se on löydettävissä ja myöhemminkin hyödynnettävissä.
 • Viestit hankkeesta monipuolisesti suosien avoimia julkaisukanavia ottaen kuitenkin huomioon myös julkaisukanavan laadun.
 • Osallistut, osallistat ja verkostoidut.
 • Saat työllesi näkyvyyttä ja meritoidut, kun muut viittaavat  julkaisuihisi ja jakamaasi dataan.


Ammattikorkeakoulujen avoimen TKI-toiminnan kehittäminen

 • Laurea on mukana SeAMKin koordinoimassa Ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta, oppiminen & innovaatioekosysteemi -hankeessa, joka kehittää avoimuuden kulttuuria ja avoimia toimintatapoja ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa (TKI), TKI-toimintaan integroidussa oppimisessa sekä työelämäyhteistyössä.
 • Ammattikorkeakoulujen avointa toimintakulttuuria kuvataan käsitteellä avoin TKI-toiminta, yliopistoissa ja muissa tutkimusinstituutioissa käytetään käsitettä avoin tiede ja tutkimus.


Avoin tiede ja tutkimus kansallisena ja eurooppalaisena päämääränä

 • Avointa tiedettä ja tutkimusta on kehitetty OKM:n laatiman tiekartan mukaiseisesti vuosina 2014 - 2017. Vuonna 2018 avoimen tieteen ja tutkimuksen koordinaatiovastuu siirtyi Tieteellisten seurain valtuuskunnalle (TSV) (ks. Avointiede.fi)
 • Tavoitteena on, että Suomi on maailman johtavia maita tieteen ja tutkimuksen avoimuudessa.
 • Avoin tiede on myös EU:n innovaatiopolitiikan keskeinen päämäärä.
 • Euroopan komission  ja Science Europen julkaisema “Plan S” on asettanut tavoitteeksi, että vuodesta 2020 lähtien julkisten kansallisten sekä eurooppalaisten tutkimusrahoittajien rahoituksella tuotettujen tutkimusjulkaisujen pitää olla lähtökohtaisesti julkaistu luotettavissa avoimissa tiedejulkaisuissa tai julkaisualustoilla.

Laurean aineistonhallinnan prosessi

Laurea-kirjasto | Saavutettavuusseloste | Laurea Library | Accessibility statement