Skip to Main Content

Tutkijan tueksi: Laurean julkaisusarja

Laurea Julkaisut / Laurea Publications

Laurea toimittaa julkaisusarjaa Laurea Julkaisut I Laurea Publications. Laurea Julkaisut –sarjan tavoitteena on tehdä näkyväksi laurealaista osaamista ja kehittämistoimintaa sekä osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun Laurean osaamisalueilla. Julkaisusarjassa julkaistaan mm. hankeraportteja sekä tutkimus- ja kehitystyön tuloksia joko monografioina että toimitettuina kokoomateoksina (artikkelikokoelmina). Julkaisuja kirjoittavat sekä Laurean henkilöstö että yhteistyökumppanit ja opiskelijat.

Julkaisusarjan ISSN-numero on 2242-5241 (painettu), ISSN 2242-5225 (verkkojulkaisu). Kullekin sarjassa ilmestyvälle julkaisulle osoitetaan lisäksi julkaisun yksilöivä ISBN-numero.

Laurean julkaisusarjan julkaisut lisensoidaan avoimella CC BY-SA 4.0 -lisenssillä. Julkaisujen rinnakkaistallentaminen on sallittu lisenssin ehtojen mukaisesti.

Julkaisemisesta sovitaan Laurean julkaisusopimuksella. Sopimukseen voit tutustua täällä.

Laurean julkaisut tuotetaan pääsääntöisesti sähköisessä muodossa ja niiden graafinen ilme noudattaa Laurean ohjeistusta.

 

Julkaisusarjan toimituskunta 2023-2024:

Päätoimittaja:   Maija Merimaa

Toimituskunta:  Aino Helariutta, Tarja Laakkonen, Hanna Lahtinen, Minna-Kaisa Lehtilinna, Minna Marjamaa, Noora Montonen, Päivi Mäkisalo

 

Tutustu Laurean julkaisusarjaan

 

Julkaisusopimus suomeksi ja englanniksi

Julkaisusarjan kriteerit

Julkaisusarjan julkaisun tulee täyttää seuraavat ehdot:

 • Julkaisun teemat liittyvät Laureassa tehtävään työhön tai laurealaiseen asiantuntemukseen.
 • Jokaisessa julkaisusarjan teoksessa on vähintään yksi laurealainen kirjoittaja.
 • Olisi suositeltavaa, että kokoomateoksessa vähintään 3-5 artikkelia, joiden kirjoittajina on Laurean henkilökuntaa. Artikkeleissa voi olla mukana myös muita kuin Laurean henkilökuntaa kuuluvia kirjoittajia (esim. yhteistyökumppaneita/opiskelijoita) ja artikkeleiden pituus voi vaihdella julkaisun mukaan.
 • Kokoomateoksella on nimetty toimituskunta. Toimituskunnan jäsenistä vähintään yhden on kuuluttava Laurean henkilökuntaan. Toimituskunnan suosituskokoko on 1-3 henkilöä.
 • Kokoomateoksessa voi olla mukana myös ulkopuolisten kumppaneiden/kollegoiden tai opiskelijoiden artikkeleita, joissa ei ole Laurean henkillökunnan edustajaa mukana. Artikkeleiden teemojen tulee olla Laurean kannalta relevantteja.
 • Julkaisujen pitää noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä ja esim. lähdeviitteiden tulee olla asiallisesti merkityt.
 • Kirjoittajat vastaavat siitä, että heillä on ollut asianmukaiset tutkimusluvat, ja että julkaisua varten mahdollisesti haastatellut tahot ovat antaneet luvan tulosten julkaisemiseen.
 • Julkaisukieli voi olla periaatteessa mikä tahansa, kunhan vastaa tarkoitusta, harvinaisemmista kielistä voidaan pyytää käännös.
 • Ennen julkaisemista kaikkien kirjoittajien tulee hyväksyä Laurean julkaisusopimus.
 • Julkaisusarjassa ei julkaista opinnäytetöitä sellaisinaan.

Julkaisuprosessi

 Aloita julkaisu ottamalla yhteyttä julkaisupalveluihin ja sopimalla julkaisupalaveri.
•    Tekijät kirjoittavat julkaisun, julkaisupalvelut toimii tarvittaessa kirjoitusprosessin tukena.
•    Viimeistellyt käsikirjoitukset lähetetään sovitun aikataulun mukaan julkaisupalveluille.
•    Julkaisusarjan toimituskunta kommentoi käsikirjoitukset ja tarkistavat ne plagioinnin tunnistusohjelmalla.
•    Kirjoittajat tekevät pyydetyt muutokset.
•    Julkaisusarjan päätoimittaja tekee julkaisupäätöksen
•    Tekijät hyväksyvät julkaisusopimuksen.
•    Julkaisupalvelut taittaa julkaisun. Julkaisu voidaan taittaa joko B5 tai A4 -koon julkaisupohjaan.
•    Julkaisupalvelut tallentaa julkaisun Theseukseen ja tekee julkaisuilmoitukset.
•    Kirjoittajat vastaavat mahdollisen julkaisutilaisuuden järjestämisestä. Muista jakaa julkaisua!
•    Muista jakaa julkaisua ja toimita julkaisupalveluille viestinnälliset kärjet jakamista varten.

Julkaisusarjan kirjoitusohjeet

Kirjoitusohjeet

•    Kirjoita käsikirjoituksesi Word-tiedostoon.
•    Vältä alaviitteitä ja käytä lihavointeja sekä kursivointeja harkiten.
•    Vältä kampusten korostamista. Kampuksen voi mainita, jos sillä on merkitys julkaisun sisällön kannalta.
•    Otsikoi napakasti ja informatiivisesti. Tarkista että otsikot ja sisältö täsmäävät.
•    Varmista, että tekstilläsi on alku ja loppu.
•    Avaa käyttämäsi käsitteet. Muista, että lukija ei välttämättä ole alan asiantuntija.
•    Kirjoita viimeisteltyä kieltä. Julkaisupalvelut eivät oikolue tekstejä.
•    Toimita kuvat ja kuviot omina selkeästi nimettyinä kuvatiedostoinaan.
•    Merkitse kuvien/kuvioiden paikata tekstiin selkeästi. Kuvateksteihin merkitään kuvan / kuvion tekijä sekä kuvan lisenssi.
•    Laadi kuvioille napakat alt-tekstit.
•    Noudata lähdeviitteissä Laurean ohjeistusta. Referencing guidlines in English.
•    Kiitä julkaisun rahoittanutta tahoa esimerkiksi julkaisun johdannossa /artikkelin lopussa.
•    Kokoomajulkaisussa on hyvä pyytää kirjoittajilta bio. Ohjeistakaa biot selkeästi ja suosikaa napakkuutta.
•    Fonteilla ja riviväleillä ei ole merkitystä. Nämä yhtenäistetään taitossa Laurean visuaalisen ilmeen mukaiseksi.

Kuvat ja kuviot

Ohjeet Laurean Julkaisusarjaan tulevista kuvista / kuvioista

Ohjeet kuvioiden laatimiseen

 • Kuvat ja kuviot toimitetaan omina kuvatiedostoinaan ja niiden paikat merkitään selvästi tekstiin.
 • Toimita kuva kuvaformaatissa (esim. .jpg, .eps, .tiff). Valokuvan suositeltu minimikoko on n. 1M, piirroksissa tarvittava koko riippuu käytetystä grafiikasta.
 • Tee Powerpointilla piirretyt kuviot Laurean pohjiin. Jos mahdollista suosi kuvioiden tekemisessä Adobe Illustratoria tai InDesignia, jolloin kuviot ovat varmasti julkaisukelpoisia sellaisinaan.
 • Huomioi julkaisupohjan asettamat rajat ja muista, että kuvion tulisi mahtua A4-koon pohjalle.
 • Laki digitaalisten palveluiden saavutettavuudesta velvoittaa korkeakouluja laatimaan verkkosisältöjen kuville/kuvioille alt-tekstit, jotka kuvaavat niiden keskeisen sisällön lukulaitetta käyttäville henkilöille. Toimita julkaisun selitetekstit yhdessä dokumentissa (kuva 1. ”teksti”, kuvio 2 ”teksti”).  Ohjeita alt-tekstien laatimiseen.

 

Lisensointi, kreditointi ja julkaisuluvat

 • Julkaisuihin tulevat kuvat ja kuviot lisensoidaan avoimella CC BY-SA 4.0 –lisenssillä ellei toisin sovita.
 • Kuviin/kuvioihin merkitään aina niiden tekijä, silloinkin kun tekijä on kirjoittaja itse.
 • Jos käytät toisen henkilön tekemää kuvaa/kuviota, varmista että sinulla on lupa sen julkaisemiseen. Sovi tekijän kanssa kuvan/kuvion lisensoinnista.
 • Jos valokuvasta on tunnistettavissa ihmisiä, tulee kuvassa olevilta ihmisiltä olla lupa kuvan julkaisemiseen. Poikkeuksena julkisissa tiloissa (esim. kadulla) otetut kuvat, jotka eivät loukkaa kuvassa näkyvien henkilöiden kunniaa. Tällöinkin on toki kohteliasta kysyä julkaisemisesta.

Toimituskunnan ohjeet

Artikkelikokoelmilla tulee olla nimetty toimituskunta, joka:

 • Määrittelee teoksen tavoitteet ja artikkeleiden toivotun pituuden.
 • Kutsuu kirjoittajat ja päättää omalta osaltaan artikkelien ottamisesta mukaan julkaisuun. Julkaisupalvelut tekee lopulliset julkaisupäätökset ja voi tarvittaessa pidättäytyä julkaisemasta toimituskunnan hyväksymää artikkelia.
 • On vastuussa julkaisun kirjoittamisprosessista. Toimituskunta muistuttaa kirjoittajia deadlineista ja huolehtii siitä, että kaikki materiaalit saadaan asiaankuuluvassa muodossa.
 • Toimii yhteystahona kirjoittajien ja julkaisupalveluiden välillä, kirjoittajat eivät itse lähetä artikkeleitaan suoraan julkaisupalveluille.
 • Lukee ja kommentoi kirjoittajien artikkelit. Kun artikkelit ovat toimituskunnan mielestä valmiit, lähettää toimituskunta ne julkaisupalveluille kommentoitaviksi.
 • Päättää julkaisun nimen, laatii sen sisällysluettelon, kokoaa kirjoittajaesittelyt, kirjoittaa johdannon sekä mahdolliset loppusanat ja laatii julkaisulle takakansitekstin.
 • Toimittaa julkaisupalveluille julkaisun asiasanat ja viestinnälliset kärjet.

Huomioi etiikka

Laurean julkaisusarjassa noudatetaan hyvän tieteellisen käytännön periaatteita. Krediotoi asainmukaisesti, älä vääristele tai esitä asioista tarkoitushakuisesti äläkä plagioi, Myös itsensä plagioiminen on plagiointia, joten viittaa itseesi tarvittaessa.

Varmista aina, että sinulla on lupa käyttää keräämääsi aineistoa julkaisussa. Jos keräät tutkimusaineistoa alle 15-vuotiailta, tarvitset tähän huoltajan suostumuksen.

Jos julkaisustasi voi tunnistaa ihmisen/yrityksen/organisaation varmista aina, että tämä sopii kyseiselle taholle.

Mikäli tutkimuksessasi poiketaan normaalista käytänteestä suostumuksen pyytämisessä tai mikäli tutkimuksesta voi koitua haittaa osallisujille/heidän läheisilleen, tulee ennen tutkimuksen aloittamista tehdä eettinen ennakkoarviointi.

Julkaisuprosessiin varattava aika

Tekijöiden työaika (tekijät määrittävät)

 • Kirjoitusaika
 • Kokoomateosten toimituskunnan kommentointiaika
 • Käsikirjoitusten muokkausaika

Käsikirjoitus julkaisupalveluille:

 • Julkaisupalveluiden kommentointiaika: n. 2 viikkoa.
 • Muokkausten tekeminen: Riippuu kirjoittajista ja tarvittavien muokkausten määrästä. Suositus n. 2 viikkoa.
 • Taitto ja taiton tarkistus. n. 2 viikkoa, riippuu julkaisun pituudesta ja kuvioiden määrästä.
 • Julkaiseminen: 1-2 päivää.

 Julkaisuprosessin pituutta lisäävät:

 • Vieraskielisen julkaisun kielentarkastus n. 2 viikkoa.  Huom. kielentarkastus tulee varata etukäteen. Mitä tarkempi etukäteisvaraus pystytään tekemään, sen nopeammin kielentarkastus onnistuu.
 • Paino: n. 2 viikkoa.  HUOM. Julkaisusarjaa julkaistaan pääsääntöisesti sähköisenä, painoksia otetaan vain erityisestä syystä.

Julkaisupalveluiille toimitettavien asioiden checklist

Toimita julkaisupalveluille

 • Valmiit ja kieliasultaan viimeistellyt tekstit
 • Kuvat/kuviot kuvatiedostoina ja tiedot niiden tekijöistä
 • Kuvioiden alt-teksti
 • Julkaisun otsikko
 • Sisällysluettelo
 • Alku/loppusanat
 • Takakansiteksti
 • Kirjoittajaesittelyt
 • Asiasanat (käytä esim. Finto-palvelua)
 • Viestinnälliset kärjet  tiedottamista varten

Laurea-kirjasto | Saavutettavuusseloste | Laurea Library | Accessibility statement