Opas opettajille: Oppimateriaalien valinta ja käyttö AMKien yhteisillä verkko-opintojaksoilla : Tietoa tästä oppaasta

""


Ammattikorkeakoulut ovat kehittäneet yhteistä digitaalista opintotarjontaa eAMK-hankkeessa. Hankkeen tuloksena on syntynyt  CampusOnline.fi portaali, joka avattiin  27.8.2018. Tämä opas on laadittu osana eAMK-hankkeen Teema 1:n työskentelyä.

Opas on tehty palvelemaan opettajia, jotka tekevät verkko-opintojaksoja ammattikorkeakoulujen yhteiseen verkko-opintotarjontaan. Tavoitteena on kiinnittää huomiota erityisesti digitaalisten oppimateriaalien valintaan ja käyttöön liittyviin seikkoihin. Yhteisiä verkko-opintojaksoja tarjottaessa on tärkeää varmistaa, että opintojaksoilla käytettävät ja niiden suorittamiseen vaadittavat materiaalit ovat kaikkien opiskelijoiden saatavissa ja että ne ovat tekijänoikeuslainsäädännön ja erilaisten lisenssisopimusten mukaisia.

Oppaan taustalla vaikuttavat myös eAMK-hankkeessa määritellyt verkkototeutusten Sisältö ja aineisto -laatukriteerit

  • Aineistojen ajantasaisuus ja luotettavuus on varmistettu
  • Vanhentuneet materiaalit on päivitettyVerkkototeutukseen on valittu aineistoja, joihin on käyttöoikeus.
  • Lähdeviitteet ja tekijänoikeustiedot on merkitty asianmukaisesti
  • Lähdeviiteet ja tieto käyttöoikeuksista on näkyvillä aineistoissa.

Ohjeistuksen tekeminen on lisäksi pohjautunut hankkeessa keväällä 2018 tehtyyn kyselyyn, jolla kartoitettiin opintojaksoja suunnittelevien  opettajien näkemyksiä tietoaineistojen käytöstä.

Oppaan tekijät:

Aino Helariutta, tietoasiantuntija, Laurea ammattikorkeakoulu
aino.helariutta@laurea.fi

Jaana Latvanen, informaatikko, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
jaana.latvanen@seamk.fi

Hanna Lahtinen, johtaja, Opetuksen ja TKI:n tieto- ja julkaisupalvelut, Laurea ammattikorkeakoulu
hanna.lahtinen@laurea.fi

Seliina Päällysaho, tutkimuspäällikkö, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
seliina.paallysaho@seamk.fi

Laurea-kirjasto | Saavutettavuusseloste | Laurea Library | Accessibility statement