Opas opettajille: Oppimateriaalien valinta ja käyttö AMKien yhteisillä verkko-opintojaksoilla : Sanasto

Keskeiset käsitteet

Avoin tiede:

Avoin tiede tarkoittaa pyrkimyksiä edistää avoimia toimintamalleja tieteellisessä tutkimuksessa. Keskeinen tavoite on tutkimustulosten, tutkimusdatan ja tutkimuksessa käytettyjen menetelmien julkaiseminen siten, että ne ovat kaikkien halukkaiden tarkasteltavissa sekä käytettävissä. Avoin tiede sisältää käytäntöjä, kuten tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden (open access) edistäminen, tutkimusaineistojen avoin julkaiseminen, avoimen lähdekoodin ja avoimien standardien hyödyntäminen, sekä tutkimusprosessin julkinen dokumentointi niin kutsutun avoimen muistikirjan menetelmällä.

Lähde ja lisätietoa: Tieteellisten seurain valtuuskunta, Avoimeen tieteen käsikirjan sanasto, https://avointiede.fi/kasikirjan-sanasto

Avoimuus:

Sisältö on avointa, jos kuka tahansa saa vapaasti päästä siihen käsiksi, käyttää, muokata ja jakaa sitä, mihin tahansa tarkoitukseen, ainoina rajoituksina lähteen ja avoimuuden säilyttäminen. Lyhyesti voi todeta, että Creative Commons -lisensseistä CC BY, CC BY-SA sekä CC0 ovat avoimuuden määritelmän mukaisia.

Lähde ja lisätietoja:

CreativeCommons.fi, https://creativecommons.fi/2014/10/avoimen-maaritelma-2-0/

Avoimet oppimateriaalit:

Avoimilla oppimateriaaleilla tarkoitetaan sellaisia opetukseen ja oppimiseen tarkoitettuja materiaaleja ja sisältöjä, jotka ovat saatavilla avoimesti.

Ks. lisää, mm. määritelmäasiaa: https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=70189410

CampusOnline.fi:

CampusOnline.fi on Suomen ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen opintotarjonta-portaali. Portaalin kautta AMK-opiskelija voi valita maksuttomasti opintojaksoja muista ammattikorkeakoulusta ja sisällyttää opinnot omaan tutkintoon.

Lähde ja lisätietoja: CampusOnline.fi, http://campusonline.fi/

Creative Commons -lisenssit:

Creative Commons -lisenssien avulla tekijä voi itse määritellä teoksensa (esimerkiksi kuva, teksti, video) käyttöoikeudet ja kertoa niistä teoksen käyttäjille. CC-lisensseillä tekijä antaa teosten käyttäjille luvan hyödyntää teostaan laajemmin kuin tekijänoikeuslaki muutoin sallisi. 

Lisätietoa: CreativeCommons.fi, https://creativecommons.fi/

eAMK-hanke:

Ammattikorkeakoulujen asiantuntijat, opiskelijat ja työelämän sidosryhmät yhdistävät voimansa ja uudistavat toimintatapoja sekä oppimista. Yhteistyö avaa kaikkien ammattikorkeakoulujen yhteisen digitaalisen opintotarjonnan asteittain vuoteen 2020 mennessä.

Kehitteillä oleva digitaalinen opintarjonta mahdollistaa opiskelijoille avoimen ympärivuotisen opiskelun, entistä joustavammat erikoistumis- ja ristiinopiskelumahdollisuudet oppilaitosten välillä sekä työn uudenlaisen yhteensovittamisen opiskeluaikojen lyhentämiseksi, opintopolkujen monipuolistamiseksi ja paremman työllistyvyyden turvaamiseksi. Uudet koulutusratkaisut vastaavat tulevaisuuden osaamistarpeita ja takaavat opiskelijoille sujuvat digitaaliset oppimispolut.

Opiskelijoille näkyvän muutoksen taustalla toteutetaan uudistuksia tietojärjestelmätukeen ja kehitetään oppimisanalytiikkaa hyödyntävää digiohjausta. Lisäksi toteutetaan valmennusohjelma, jotta ammattikorkeakoulujen henkilöstön digipedagoginen osaaminen vastaa uudistuvaa toimintakulttuuria. Yhteistyö käynnistyi syksyllä 2016 koko ammattikorkeakoulusektorin ja ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen kanssa. Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa eAMK-hankkeen toteutusta vuosina 2017-2020.

Lähde ja lisätietoja: eAMK, https://www.eamk.fi/fi/projekti/

FinELib-konsortio:

FinELib-konsortio hankkii elektronisia aineistoja keskitetysti jäsenorganisaatioilleen. Konsortion jäseniä ovat suomalaiset yliopistot, ammattikorkeakoulut, tutkimuslaitokset ja yleiset kirjastot. Konsortion palveluyksikkö eli FinELib-toimisto toimii Kansalliskirjastossa. FinELib-toimisto neuvottelee e-aineistojen lisensioinnista konsortion jäsenten puolesta.

Lähde ja lisätietoa: FinELib, https://www.kiwi.fi/display/finelib/Palvelun+kuvaus

Julkaisuarkistot:

Tieteellisten julkaisujen tallentamiseen ja avoimeen verkkojulkaisemiseen soveltuva tekninen järjestelmä ja sen ympärille rakennetut palvelut. Teknisen kehitystyön ja ylläpitotyön lisäksi julkaisuarkiston olemassaolo edellyttää mm. aineistojen tallentamiseen, kokoelmien hallinnointiin ja asiakaspalveluun liittyvien prosessien ja palvelujen järjestämistä. Julkaisuarkistot voivat olla joko organisaatio- tai tieteenalakohtaisia.

Lähde ja lisätietoa: Tieteen termipankki, http://tieteentermipankki.fi/wiki/Avoin_tiede:julkaisuarkisto

Kopioston kopiointilupa:

Kopiosto myöntää lupia erilaisen aineiston kopiointiin kaikilla yhteiskuntaelämän aloilla. Kopioston kopiointilupa kattaa monipuolisesti sekä koti- että ulkomaisen aineiston Helsingin Sanomista ja Kauppalehdestä Wall Street Journaliin.

Kopiointiluvalla saa kopioida lähes kaikentyyppisiä julkaisuja, kuten

  • tietokirjallisuutta
  • kaunokirjallisuutta
  • sanomalehtiartikkeleita
  • ammatillisia ja tieteellisiä aikakauslehtiä
  • käyttöoppaita
  • tutkimusraportteja

Lähde ja lisätietoja: Kopiosto.fi, http://www.kopiosto.fi/kopiosto/teosten_kayttoluvat/kopiointilupa/fi_FI/

Lisensoidut verkkoaineistot:

Lisensoidulla verkkoaineistolla tarkoitetaan tietoaineistoa, jonka amk-kirjasto on hankkinut oman AMK:nsa sisäiseen käyttöön. Suurin osa kirjastojen lisensoiduista e-aineistoista on hankittu FinELib-konsortion kautta, tarkista näiden aineistojen käyttöoikeudet: FinELib-aineistot ja niiden käyttöoikeudet.

Oppimateriaalit:

Aineisto, jota oppija käyttää opetuksen yhteydessä tai jonka avulla oppiminen tapahtuu.

Lähde ja lisätietoa: Opetus- ja koulutussanasto (OKSA), http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-571-6

Ristiinopiskelu:

eAMK-projektissa ristiinopiskelulla tarkoitetaan yhteisiä opintopolkuja, opetuskokonaisuuksien vaihtoa, yhteistoteutuksia sekä vaihdantaa. Yhteisillä opintopoluilla saman alan opiskelijalla on mahdollisuus valita OPSiinsa perustuen oman opintopolkunsa osaksi toisen ammattikorkeakoulun opintoja. Opintokokonaisuuksien vaihdossa jokin ammattikorkeakoulu toteuttaa toisen ammattikorkeakoulun puolesta tai hyväksi sovitut opintojaksot, jolloin kumppanikorkeakoulun ei tarvitse toteuttaa sovittua opintojaksoa. Kolmannessa ristiinopiskelun muodossa , yhteistoteutuksissa, verkosto ammattikorkeakouluja tuottavat yhteisen toteutuksen opintojaksolle tai toteuttavat vaihdantaa. Yrittäjyys on tyypillinen osaamisalue, jossa tällaisia toteutuksia löytyy.

Lähde ja lisätietoa: Ristiinopiskelun UKK: https://www.eamk.fi/fi/campusonline/

Tekijänoikeus:

Tekijänoikeus tarkoittaa tekijän lähtökohtaista yksinoikeutta päättää teoksensa käytöstä. Tällöin muilla ei ole oikeutta käyttää teosta ilman tekijän lupaa. Tekijänoikeus suojaa vain teoksen persoonallista ilmaisumuotoa. Se ei suojaa ideaa, teoksen tietosisältöä tai teokseen sisältyvää teoriaa – nämä ovat vapaasti muiden käytettävissä.
 

Lähde ja lisätietoa: Tekijänoikeus.fi, https://tekijanoikeus.fi/tekijanoikeus/

Vapaat lisenssit:

Creative Commonsa -lisenssi on yksi teosten vapaata jakamista ja käyttöä määrittelevistä lisenseistä.

Vapauden määritelmää: http://freedomdefined.org/Definition/Fi

Lista vapaista lisensseistä: https://freedomdefined.org/Licenses

Vapaat sisällöt:

Vapaat sisällöt ovat mitä tahansa teoksia, taideteoksia tai muuta luovaa sisältöä, joita käyttäjä saa kopioida, muokata ja jakaa vapaasti.

Vapaat sisällöt poikkeavat avoimista sisällöistä siten, että niitä voi aina muokata. Avoimissa sisällöissä ei välttämättä ole tätä oikeutta.

Esimerkiksi CC0-lisenssillä merkityt sisällöt ovat vapaata sisältöä.

Lisätietoja:

CreativeCommons.fi, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.fi

http://write.flossmanuals.net/avoin-mediatuotanto/avoimet-lisenssit-ja-vapaat-sisallot/

 

Laurea-kirjasto | Saavutettavuusseloste | Laurea Library | Accessibility statement