Kestävä kehitys: Kestävä kehitys Laureassa

Kestävän kehityksen osa-alueita ja tiedonlähteitä esittelevä opas.

Tiedonlähteitä kestävästä kehityksestä Laureassa

Laurean kestävän kehityksen sivusto

Laurean kestävää kehitystä käsittelevät opinnäytetyöt Theseuksessa

Vaikuttava ja vas­tuul­li­nen Laurea – Vuoden 2021 vai­kut­ta­vuus­ra­port­ti

Kiertotalous Laureassa

Laurean kiertotalouden Living Lab

 • Kiertotalouden Living Lab -malli toimii yhteistyöalustana, oppimis- ja kehittämisympäristönä sekä Laurean toiminnan ja tulosten näyteikkunana kampuksilla ja verkossa
 • Ekosysteemikoulu

Laurean kiertotalous-opinnäytetyöt ja julkaisut Theseuksessa

Julkaisuja

Hankkeita

 • CEGO-hanke
  • PK-yritysten kiertotalousosaamisen vahvistaminen Uudellamaalla
 • Green Steps -hanke
  • Green Steps - in­no­vaa­tioi­den, re­si­liens­sin ja vihreän osaamisen vah­vis­ta­mi­nen
 • Helsinki-Uusimaa – Kestävä ja digitaalinen yrittäjyysalue 2021–2022 (3UAS4EER) -hanke
  • Digitalisaation ja kestävän kehityksen edistäminen
 • Eläin on -hanke
  • Neljän Green Care -mallin mukaista eläinavusteista toimintaa harjoittavan yrityksen työskentelyn kehittäminen
 • Mission Positive Handprint -hanke
  • Tukee ravitsemisalan yrityksiä muutoskyvykkyyden vahvistamisessa ja entistä ekologisempien toimintatapojen omaksumisessa. Hanke on jatkoa Laureassa aiemmin toteutetulle Mission Zero Foodprint -hankkeelle.
 • Vihreä vastuu -hanke
  • Tavoitteena kehittää pienten ja keskisuurten vihreän talouden osalta tilitoimistojen muutoskyvykkyyttä ja luoda uusi palvelutoimintamalli.
 • VIHTA-hanke
  • Hankkeen tavoitteena on Helsingin kaupungin työllisyys- ja yrittäjyysasiantuntijoiden sekä korkeakoulujen yrittäjyyden henkilöstön osaamisen vahvistaminen vihreään ja digitaaliseen työhön.
 • VoimaProfi-hanke
  • Tuottaa korkeatasoista tutkimusta ja konkreettisia ratkaisuja sosiaalisen syrjäytymisen ja eriarvoistumisen haasteisiin sekä kehittää Laurean henkilöstön ja opiskelijoiden tutkimus- ja kehittämistyön osaamista.

Laurea-kirjasto | Saavutettavuusseloste | Laurea Library | Accessibility statement