Skip to Main Content

Kestävä kehitys: Ekologinen kestävyys

Kestävän kehityksen osa-alueita ja tiedonlähteitä esittelevä opas.

Ekologinen kestävyys Agenda 2030 -tavoitteistossa

6 Puhdas vesi ja sanitaatio: Varmistaa veden saanti ja kestävä käyttö sekä sanitaatio kaikille.

7 Edullista ja puhdasta energiaa: Varmistaa edullinen, luotettava, kestävä ja uudenaikainen energia kaikille.

12 Vastuullista kuluttamista: Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.

13 Ilmastotekoja: Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan.

14 Vedenalainen elämä: Säilyttää meret ja merten tarjoamat luonnonvarat sekä edistää niiden kestävää käyttöä.

15 Maanpäällinen elämä: Suojella maaekosysteemejä, palauttaa niitä ennalleen ja edistää niiden kestävää käyttöä; edistää metsien kestävää käyttöä; taistella aavikoitumista vastaan; pysäyttää maaperän köyhtyminen ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen. (kuvaukset: Ulkoministeriö)

Kuvat: Valtioneuvoston kuvapankki

Ekologista kestävyyttä käsitteleviä kirjoja Laurean Finnassa

Ekologisen kestävyyden tiedonlähteitä

Ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu ymparisto.fi

Ekosysteemipalvelut

Edullista ja puhdasta energiaa

Päästökauppa

Ilmastotekoja

Ilmastonmuutos

Vastuullista kuluttamista

Kiertotalous:

Maanpäällinen elämä

Puhdas vesi ja sanitaatio

Vedenalainen elämä (meret)

Ympäristötoimijoita

Ekologisen kestävyyden määritelmä

"Ekologinen kestävyys tarkoittaa luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä sekä ihmisten taloudellisten ja aineellisten toimintojen sopeuttamista maapallon luonnonvarojen riittävyyteen ja luonnon sietokykyyn. Ekologisen kestävyyden toteutuminen on tärkein, koska se mahdollistaa muiden kestävän kehityksen ulottuvuuksien toteutumisen. Ihminen ei saa vaarantaa elämää ylläpitäviä luonnon järjestelmiä: eliömaailmaa, ilmakehää, vesiä eikä maa- ja kallioperää. Ihmisen aiheuttamat päästöt eivät saa ylittää luonnon sietokykyä." (Kestävä kehitys 2022)

Laurea-kirjasto | Saavutettavuusseloste | Laurea Library | Accessibility statement