Skip to Main Content

Aineistonhallinta TKI-hankkeissa

Tervetuloa!

Tämä opas tukee ja ohjaa Laurean hankkeiden aineistohallintaa. Opas täydentää Laurean TKI-toimintaohjeita Intrassa sekä muita avoimen TKI-toiminnan suosituksia. Tämä opas soveltuu käyttöön Laurean hankekumppaneiden kanssa.

Kun hankkeissa syntyy tutkimus- ja kehittämisaineistoa, täytyy aineistosta, sen lainmukaisuudesta, omistajuudesta ja käyttömahdollisuuksista huolehtia. Tähän auttaa aineistonhallinta. Opas tarjoaa perustiedot myös sopimuksista, tietosuojasta ja tutkimusetiikasta.

Mitä on aineistonhallinta?

Aineistonhallinta on hankkeen aineiston vastuullista käsittelyä, jossa huomioidaan hyvät tieteelliset käytänteet. Kun hankkeessa syntyy tutkimus- ja kehittämisaineistoa, täytyy aineistosta huolehtia. Vastuullinen aineistonhallinta on tärkeä osa TKI-hanketta.

Aineistonhallinnalla tarkoitetaan sitä, että aineistot (data) ja niihin liittyvä kuvaileva tieto (metatieto, metadata) on luotu, tallennettu ja järjestetty siten, että aineiston säilyy käyttökuntoisena ja luotettavana ja että tietosuoja ja tietoturva on varmistettu aineiston koko elinkaaren ajan. Aineistonhallinnassa keskeistä on suunnitelmallisuus ja tärkein työkalu on aineistonhallintasuunnitelma. (Lähde: Aineistonhallinnan käsikirja)

Aineistonhallinta on osa hyvää tieteellistä käytäntöä.  Datan asianmukainen käsittely, versiointi ja tallentaminen takaavat tutkimuksen luotettavuuden. Hyvä aineistonhallintatapa mahdollistaa datan jatkokäytön ja avaamisen. Laurealle, hankkeelle ja tutkijalle datan avaaminen ja jatkokäyttö on meriitti, joka tuottaa Laurealle tuloksia Tiede ja tutkimus.fi -portaaliin.

Mitä on TKI-aineisto/data?

Tutkimus- ja kehittämisaineistolla (TKI-aineistolla) tarkoitetaan hankkeen aikana tuotettua tai hyödynnettyä aineistoa, johon hankkeen tulokset pohjautuvat ja jonka avulla hankkeen tutkimuksen analyysi ja tulokset voidaan todentaa ja toisintaa.

Hanketta varten keräämääsi TKI-aineistoa ovat esimerkiksi:

 • haastatteluista syntyvä materiaali (videot, audiotiedostot)
 • haastattelujen litteroinnit
 • kyselyt, kyselylomakkeet, vastaukset, jne.
 • työtiedostot alkuperäisestä materiaalista
 • tekemäsi äänitteet ja videot
 • fasilitoidussa työpajassa syntynyt materiaali, mm. valokuvat
 • tutkimuspäiväkirjasi, muistiinpanosi
 • mittaustulokset
 • aineiston koodaus, luettelointi, jäsentely ja kommentointi eri tasoilla
 • analysoidun datan eri versiot
 • fyysiset ja elektroniset laboratoriopäiväkirjat
 • lähdekoodit ja ohjelmistot
 • itse keräämäsi fyysinen tai elektroninen lähdemateriaali (esim. biologiset näytteet, esineet, tekstinäytteet, keruuaineistot)
 • Muiden keräämä valmis avoin aineisto.

Mitä on aineisto, data ja metadata?

Usein aineisto ja data-sanoja käytetään toistensa synonyymeinä. Kansallinen datalinjaus määrittelee käsitteet seuraavasti:

TKI-aineisto on tutkijan tai hankkeen aikana käyttämä resurssi, eli sähköisessä tai fyysisessä muodossa olevaa tutkimus- tai kehittämishankkeen perusaineistoa. Aineisto on laajempi käsite kuin data.

TKI-data on TKI-aineistoa, joka on kerätty, havaittu, mitattu tai luotu hypoteesien vahvistamiseksi ja tutkimustulosten todentamiseksi. Tutkimusdata voi yleensä olla digitaalisessa muodossa, mutta se voi esiintyä myös analogisessa tai fyysisessä muodossa (esimerkiksi laboratoriopäiväkirjat).

Metadata Metadatalla, metatiedolla tai kuvailutiedolla tarkoitetaan TKI-aineiston kontekstia, sisältöä ja rakennetta, hallintaa ja/tai käsittelyä sekä sen kokoamista kuvaavaa ja tiivistettyä tietoa. Kuvailutietoa datasta.

Lähde:  Tutkimusaineistojen ja -menetelmien avoimuus. Korkeakoulu- ja tutkimusyhteisön kansallinen linjaus ja toimenpideohjelma 2021–2025. osalinjaus 1. Tutkimusdatan avoin saatavuus

Laurean datapolitiikka

Laurean datapolitiikka

Laurean avoimuuden tiekartta kuvaa toimintaperiaatteet ja tavoitteet niin toimintapolitiikan, datanhallinnan, oppimisen ja julkaisemisen avoimuuden osalta.

Laurea on sitoutunut 3AMK:n eli Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian strategisen liittouman yhteiseen Viisas avoimuus -politiikkaan, joka määrittelee niiden tutkimus-, kehitys-, ja innovaatio (TKI) -toiminnan sekä oppimistoiminnan avoimuutta. Viisas avoimuus -politiikka on kuvattuna kymmeneen avoimuuden lupaukseen ja niitä toteuttaviin periaatteisiin.

 

Laurea-kirjasto | Saavutettavuusseloste | Laurea Library | Accessibility statement