Avoimet oppimateriaalit - opas opettajille: Etusivu

Kommentoi opasta

Opas on vielä editointivaiheessa. Voit kommentoida opasta seuraavasta linkistä aukeavaan dokumenttiin:

https://docs.google.com/document/d/1dBlX2AwzzVNZIt3BKQlVMsJvUpiKAejlYIu7OClxqEU/edit

 

Oppaan sisältö

Oppaan tarkoitus on tuoda esille oppimisen avoimuutta avointen oppimateriaalien näkökulmasta.

Löydät oppaasta vastauksia kysymyksiin:

Mitä ovat avoimet oppimateriaalit? Mistä löydän avoimia oppimateriaaleja? Kuinka voin käyttää avoimia oppimateriaaleja? Mitä tulee huomoida oppimateriaalien avoimessa julkaisemisessa? Mitä ovat CC-lisenssit ja kuinka niitä käytetään avointen oppimateriaalien yhteydessä?

Avoin oppiminen

Mitä avoin oppiminen on?

Avoin oppiminen on oppimista, joka tapahtuu usein digitaalista teknologiaa hyödyntäen. Tarkoituksena on laajentaa oppimaan pääsyä ja osallistumista kaikille, madaltamalla esteitä ja lisäämällä saavutettavuutta, esteettömyyttä, tarjontaa ja oppijakeskeisyyttä.

Avoin oppiminen monipuolistaa opetuksen, oppimisen, tiedon luomisen, yhteiskehittämisen ja jakamisen mahdollisuuksia sekä yhdistää muodollisen ja vapaamuotoisen oppimisen reittejä.

Kansainvälisissä yhteyksissä painotetaan yleensä enemmän opetuksen järjestäjän merkitystä ja esimerkiksi englannin kielessä käytetään tässä yhteydessä käsitettä "Open Education".

Tärkeitä käsitteitä avoimessa oppimisessa ovat avoimet oppimateriaalit sekä avoimet opetus- ja oppimiskäytänteet

Mitä avoimet oppimateriaalit ovat?

Avoimet oppimateriaalit ovat eri muotoisia digitaalisia tai muita opetus-, oppi- ja tutkimusmateriaaleja, jotka on vapautettu public domainiin tai jotka on lisensoitu avoimella lisenssillä, joka antaa muille oikeuden maksuttomaan pääsyyn, käyttöön, muokkaukseen ja uudelleen jakamiseen olemattomin tai vähin rajoituksin. Oppimateriaali viittaa käsitteessä materiaaleihin, jotka on kohdennettu opetukseen, kasvatukseen ja oppimiseen.

 Avointen oppimateriaalien hyödyt.

Kuva: CC BY-SA 4.0 Aino Helariutta

 

Mitä ovat avoimet opetus- ja oppimiskäytänteet?

Avoimet opetus- ja oppimiskäytänteet ovat käytänteitä, joilla opetuksesta ja oppimisesta tehdään läpinäkyvää, jaettavaa ja jatkojalostettavaa. Tällaisia käytänteitä ovat esimerkiksi:

  • vertaisoppiminen ja opetuksen kehittäminen opiskelijoiden, tutkijoiden ja opetushenkilökunnan ja muun yhteiskunnan välillä
  • opiskelijoiden osallistaminen oppimispolkujensa suunnitteluun ml. oppilaitoksen ulkopuolella hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
  • opetustarjonnan avaaminen laajalle yleisölle (esim. MOOC-kurssit)
  • opetuksen suunnitteluun ja järjestämiseen liittyvien aineistojen jakaminen ja jatkohyödyntäminen (esim. opetussuunnitelmat, arviointimenetelmät, kokemukset opettamisen toteutuksesta ja oppimisesta)
  • avointen oppimateriaalien käyttö, jatkokehitys ja yhteiskehittely (esim. videot, podcastit, kirjalliset materiaalit)

MUKAELTU LÄHTEESTÄ: Practical Guidelines on Open Education for Academics: modernising higher education via open educational practices

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/practical-guidelines-open-education-academics-modernising-higher-education-open-educational

The 5Rs of Openness by David Wiley

Laurea-kirjasto | Saavutettavuusseloste | Laurea Library | Accessibility statement