Skip to Main Content

Avoimet oppimateriaalit: Etusivu

Oppaan sisältö

Oppaan tarkoitus on tuoda esille oppimisen avoimuutta avointen oppimateriaalien näkökulmasta.

Löydät oppaasta vastauksia kysymyksiin:

Mitä ovat avoimet oppimateriaalit? Mistä löydän avoimia oppimateriaaleja? Kuinka voin käyttää avoimia oppimateriaaleja? Mitä tulee huomoida oppimateriaalien avoimessa julkaisemisessa? Mitä ovat CC-lisenssit ja kuinka niitä käytetään avointen oppimateriaalien yhteydessä?

Avoin oppiminen

Mitä avoin oppiminen on?

Avoin oppiminen on oppimista, joka tapahtuu usein digitaalista teknologiaa hyödyntäen. Tarkoituksena on laajentaa oppimaan pääsyä ja osallistumista kaikille, madaltamalla esteitä ja lisäämällä saavutettavuutta, esteettömyyttä, tarjontaa ja oppijakeskeisyyttä.

Avoin oppiminen monipuolistaa opetuksen, oppimisen, tiedon luomisen, yhteiskehittämisen ja jakamisen mahdollisuuksia sekä yhdistää muodollisen ja vapaamuotoisen oppimisen reittejä.

Kansainvälisissä yhteyksissä painotetaan yleensä enemmän opetuksen järjestäjän merkitystä ja esimerkiksi englannin kielessä käytetään tässä yhteydessä käsitettä "Open Education".

Tärkeitä käsitteitä avoimessa oppimisessa ovat avoimet oppimateriaalit sekä avoimet opetus- ja oppimiskäytänteet

Mitä avoimet oppimateriaalit ovat?

Avoimet oppimateriaalit ovat opetukseen, oppimiseen, osaamiseen, kasvatukseen tai koulutukseen kohdennettuja digitaalisia materiaaleja, jotka on 

  • on vapautettu yleiseen käyttöön
  • tai lisensoitu avoimella lisenssillä creative commons.,

joka antaa muille oikeuden maksuttomaan pääsyyn, käyttöön, muokkaukseen ja uudelleen jakamiseen olemattomin tai vähin rajoituksin.

 

 

Avointen oppimateriaalien kirjasto - aoe.fi / asiantuntija Anna Lindfors, CSC

Opettajien tekemän materiaalin julkaiseminen avoimena oppimateriaalina / johtava asiantuntija Tarmo Toikkanen, Sitra

 

 

Ajatuksia oppimateriaalien avaamisesta / lehtori Petteri Muukkonen, HY

 

 

Ajatuksia meritoitumisesta - avoin oppiminen ja avoimet oppimateriaalit / yliopettaja Anne Kärki, Samk

 

 

 

Avoin oppimista edistämässä - avoimen tieteen ja tutkimuksen (AVOTT) koordinaatiossa / suunnittelija Ilmari Jauhiainen, TSV

 

 

Avointen oppimateriaalien hyötyjä.

Kuva: CC BY-SA 4.0 Aino Helariutta

 

Mitä ovat avoimet opetus- ja oppimiskäytänteet?

Avoimet opetus- ja oppimiskäytänteet ovat käytänteitä, joilla opetuksesta ja oppimisesta tehdään läpinäkyvää, jaettavaa ja jatkojalostettavaa. Tällaisia käytänteitä ovat esimerkiksi:

  • vertaisoppiminen ja opetuksen kehittäminen opiskelijoiden, tutkijoiden ja opetushenkilökunnan ja muun yhteiskunnan välillä
  • opiskelijoiden osallistaminen oppimispolkujensa suunnitteluun ml. oppilaitoksen ulkopuolella hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
  • opetustarjonnan avaaminen laajalle yleisölle (esim. MOOC-kurssit)
  • opetuksen suunnitteluun ja järjestämiseen liittyvien aineistojen jakaminen ja jatkohyödyntäminen (esim. opetussuunnitelmat, arviointimenetelmät, kokemukset opettamisen toteutuksesta ja oppimisesta)
  • avointen oppimateriaalien käyttö, jatkokehitys ja yhteiskehittely (esim. videot, podcastit, kirjalliset materiaalit)

MUKAILTU LÄHTEESTÄ: Practical Guidelines on Open Education for Academics: modernising higher education via open educational practices

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/practical-guidelines-open-education-academics-modernising-higher-education-open-educational

Kotimaisia avoimen tieteen linjauksia ja suosituksia:

Kansalliset oppaat avoimen oppimisen toteuttamiseen:

Kansainvälisiä avoimen oppimisen linjauksia ja suosituksia:

OER World Map - Avointen oppimateriaalien maailmankartta:

The 5Rs of Openness by David Wiley

The 5Rs of Openness:

Oppimateriaalien avoimuuteen liittyvät keskeisesti käyttöoikeudet oppimateriaalien vapaaseen talteenottoon, uudelleenkäyttöön, muokkaamisen ja jakamiseen. Oppimateriaalien tulee olla lisensoitu avoimesti tai vapautettu yhteiseen käyttöön ollakseen avoimia. David Wileyn lanseerama idea avoimuuden 5:stä R:stä kuvaa hyvin tätä oppimateriaalien avoimuuden käsitteen sisältöä. Ollakseen avointa, tulee käyttäjällä olla seuraavanlaiset käyttöoikeudet oppimateriaaliin:

RETAIN

Oikeus ottaa talteen ja säilyttää kopioita oppimateriaalista.

REUSE

Oikeus uudelleenkäyttää oppimateriaalia monipuolisesti (esim. luokassa, opintopiirissä, verkkosivustolla, videolla).

REVISE

Oikeus mukauttaa tai muuttaa oppimateriaalia (esim. kääntää sisältö toiselle kielelle).

REMIX

Oikeus luoda uutta oppimateriaalia yhdistämällä alkuperäinen tai muokattu oppimateriaali toiseen avoimeen oppimateriaaliin.

REDISTRIBUTE

Oikeus jakaa kopioita alkuperäisestä oppimateriaalista, omista versioista ja yhdistelmistä.

Lähde:David Viley. 2009. Defining "open".

Lähde: David Viley. 2010.TEDxNYED.

Avoimuuden kannalta suositeltavia CC-lisenssejä ovat:


 CC BY 4.0.  CC BY 4.0 Nimeä

Teosta saa kopioida, levittää, esittää ja muuttaa vapaasti, myös kaupallisiin tarkoituksiin. Tekijän nimi on aina mainittava asianmukaisesti eikä tekijän nimeä, kuvaa tai logoa saa muuttaa. CC BY on yleisin avoimien sisältöjen lisenssi.

CC BY-SA 4.0. CC BY-SA 4.0 Nimeä-Jaa samoin

Kuten CC BY, mutta johdannaisteoksia saa levittää vain samalla lisenssillä, jolla käytetty teos oli lisensioitu.  Suositeltava oppimateriaaleille.

Tietoa tästä oppaasta

Opas on tehty avoimen tieteen kansallisessa koordinaatiossa osana avoimen oppimisen asiantuntijaryhmän työskentelyä.

""

 

Oppaan tekijät:

Aino Helariutta, tietoasiantuntija, Laurea, aino.helariutta@laurea.fi. Helariutta on työstänyt opasta osana OKM:n rahoittamaa Ammattikorkeakoulujen avoin TKI ja oppiminen -hanketta.

Avoin TKI ja oppiminen -hankkeen logo.

Terhi Kaipainen, tietoasiantuntija, Xamk

terhi.kaipainen@xamk.fi

Oppaan lisensointi:

Opas on lisensoitu CC BY-SA 4.0

Voit kopioida oppaan tai sen osia organisaatiosi LibGuides-alustalle. Muista mainita alkuperäinen opas ja sen tekijät. Lisensoi tuotos samalla lisenssillä.

Ota yhteyttä, kysy, anna palautetta

""

 

 

 

 

avoinkulma@laurea.fi

Avoin kulma ja sen verkosto palvelee Laureassa avoimen oppimisen kysymyksissä.

Laurea-kirjasto | Saavutettavuusseloste | Laurea Library | Accessibility statement