Tutkijan tueksi: Laurean julkaisusarja

Laurea Julkaisut I Laurea Publications

Laurea toimittaa julkaisusarjaa Laurea Julkaisut I Laurea Publications. Laurea Julkaisut –sarjan tavoitteena on tehdä näkyväksi laurealaista osaamista ja kehittämistoimintaa sekä osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun Laurean osaamisalueilla.Julkaisusarjassa julkaistaan mm. hankeraportteja sekä tutkimus- ja kehitystyön tuloksia joko monografioina että toimitettuina kokoomateoksina (artikkelikokoelmina). Julkaisuja kirjoittavat sekä Laurean henkilöstö että hankkeiden yhteistyökumppanit ja opiskelijat.

Julkaisusarjan ISSN-numero on 2242-5241 (painettu), ISSN 2242-5225 (verkkojulkaisu). Kullekin sarjassa ilmestyvälle julkaisulle osoitetaan lisäksi julkaisun yksilöivä ISBN-numero.

Laurean julkaisut tuotetaan pääsääntöisesti sähköisessä muodossa. Tarvittaessa julkaisu voidaan painaa. Suurin osa Laurean julkaisuista on luettavissa open access -periaatteen mukaan vapaasti verkossa.

Lopullisen julkaisupäätöksen tekee julkaisusarjan toimituskunta. Toimituskunnalla on oikeus pyytää kirjoittajilta muokkauksia sekä myös oikeus pidättäytyä julkaisun/yksittäisen artikkelin julkaisemisesta tarvittaessa. Lisäksi toimituskunnalla on oikeus tehdä toimituksellisia muutoksia julkaisuun.

Ennen julkaisun julkaisemista kaikkien julkaisun kirjoittajien tulee hyväksyä Laurean julkaisusopimus. Sopimukseen voit tutustua täällä: https://elomake.laurea.fi/lomakkeet/17915/lomake.html

Julkaisusarjan toimituskunta 2019-2020:
Hanna Lahtinen, päätoimittaja
Anna Laakkonen
Maija Merimaa
Noora Montonen
 

Tutustu Laurean julkaisusarjaan

Laurean julkaisusarjaa julkaistaan avoimella periaatteella. Laurealaisten kirjoittajien kanssa laadittujen julkaisujen ja artikkeleiden rinnakkaistallentaminen on sallittu CC BY-SA 4.0 -lisenssin mukaisesti     Lisätietoja: julkaisut [at] laurea.fi

Laurean julkaisusarjan kriteerit

Julkaisussa tulee olla vähintään yksi laurealainen kirjoittaja.

Kokoomateoksessa tulee olla vähintään 3-5 artikkelia.

Julkaisukieli voi olla periaatteessa mikä tahansa, kunhan vastaa tarkoitusta, harvinaisemmista kielistä voidaan pyytää käännös.

Artikkelikokoelmissa ja toimitetuissa teoksissa tulee olla vähintään yksi laurealainen toimittaja.Toimittajan tehtävänä on

  • vastata julkaisun kokonaisuudesta
  • pitää yhteyttä kirjoittajiin
  • vastata julkaisun kieliasusta, toimittaja voi tarvittaessa pyytää apua oikolukuun julkaisupalveluista
  • vastata mahdollisesta vertaisarvioinnista mm. etsimällä tai auttamalla arvioitsijoiden löytämisessä, lukemalla arviointeja ja käymällä ne läpi kirjoittajien kanssa sekä päättämällä, mitkä artikkelit hyväksytään julkaisuun ja mitkä hylätään
  • kirjoittaa julkaisun esipuhe ja loppusanat
  • aikatauluttaa julkaiseminen yhdessä julkaisupalveluiden kanssa ja pitämällä huolen siitä, että kirjoittajat pysyvät aikataulussa

Julkaisujen visuaalinen ilme on määritelty Laurean graafisen ohjeistuksen mukaisesti.

Opinnäytetöitä ei julkaista Laurean julkaisusarjassa sellaisenaan, vaan ne tulee toimittaa ja jatkojalostaa julkaisuksi opiskelijan ja työn ohjaajan tai muun mahdollisen toimittajan yhteistyönä.

Kirjoitusohjeet

Käsikirjoitus

Tee kirjoitus Word-tiedostoon. Käytä muotoiluja (esim. lihavointeja) harkiten. Erota kappaleet toisistaan tyhjällä rivillä. Vältä alaviitteitä, jos mahdollista. Älä tavuta tekstiä. Laadi kirjoitukselle mahdollisimman mielenkiintoinen ja lyhyt otsikko. Viimeistele teksti hyvin ja lähetä julkaisusuunnittelijalle oikoluettu ja tarkistettu teksti taitettavaksi. Varaa kirjoitus- ja julkaisuprosessiin tarpeeksi aikaa. Ota aikataulusuunnittelussa huomioon myös julkaisun taittoon ja mahdolliseen painoon kuluva aika (vähintään 6 viikkoa).

Taulukot ja kuviot

Käytä taulukoita ja kuvioita harkiten. Jos ne eivät tuo käsikirjoitukseen lisäarvoa, niin jätä ne pois. Numeroi ja nimeä taulukot ja kuviot (esim. Taulukko 1. Prosessikaavio). Sijoita taulukon otsikko taulukon yläpuolelle ja kuvion otsikko kuvion alapuolelle. Liitä taulukot Word-tiedostoon. Piirrä kuviot mieluiten Indesign- tai Adobe Illustrator (vektorigrafiikka) –ohjelmilla, jotta niistä saadaan painovalmiita kuvioita. Jos se ei ole mahdollista, tee kuvioista mahdollisimman yksikertaisia ja yksiselitteisiä. Harkitse, tarvitaanko kuvioita lainkaan. Liitä kuviot artikkelin yhteyteen erillisinä tiedostoina ja lisää tekstin sisään huomautus esim. "Kuvio 1 tähän". Julkaisusuunnittelija editoi taulukoita ja kuvioita tarvittaessa julkaisun formaattiin sopivaksi.

Kuvat

Kuvien käyttämiseen pitää kirjoittajalla olla kirjallinen julkaisulupa kuvaajalta (lupapohjan voi pyytää julkaisusuunnittelijalta sähköpostitse julkaisut(at)laurea.fi) Lähetä kuvat julkaisusuunnittelijalle sähköisessä muodossa erillisinä tiedostoina. Nimeä tiedostot hyvin, esim. "Kirjoittajan nimi, kuva 1. ja kuvan nimi). Vältä nimissä ääkkösiä.  Kuvien tulee olla korkearesoluutiokuvia (300 dpi, koko vähintään 1 Mt; jpg-, tiff- tai eps-formaatissa) Kuvia ei saa sisällyttää Word-tiedoston osaksi. Merkitse kuvan paikka selkeästi tekstiin esim. huomautuksella "Kuva 1 tähän".

Lähdeluettelo

Lähteet merkitään artikkelikokoelmassa jokaisen artikkelin loppuun ja monografiassa koko käsikirjoituksen loppuun otsikon "Lähteet" alle. Lähteet merkitään aakkosjärjestyksessä ensimmäisen tekijän mukaan ilman numerointia. Esimerkkejä lähdemerkinnöistä:

  • Kantola, J., Nikkanen, P., Kari, J. & Kananoja, T. 1999. Through education into the world of work. Uno Cygnaeus, the father of technology education. University of Jyväskylä. Institute for Educational Research.
  • Mutka, U. 2000. Ammatillinen opettajankoulutus Jyväskylässä - yhteistyötä ja jaettua asiantuntijuutta. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 2 (4), 23-28.
  • Ruohotie, P. 1996. Oppimalla osaamiseen ja menestykseen. Helsinki: Edita.

Materiaalien toimitus taittoon

Toimita käsikirjoitus sähköpostilla rtf- tai word-dokumenttina julkaisusuunnittelijalle (julkaisut(at)laurea.fi). Toimita kuvat julkaisusuunnittelijalle sähköpostilla jpg-, tiff- tai eps-tiedostoina.

Arvio taiton ja painon aikataulusta

Varaa julkaisun taitolle, taiton tarkistamiselle ja painolle min. 6 viikko aikaa. Taittoon tarvittava aika riippuu käsikirjoituksen pituudesta, kuvien määrästä ja uudelleen työstettävien taulukoiden ja kuvioiden määrästä.

Laurea-kirjasto | Saavutettavuusseloste | Laurea Library | Accessibility statement